• Danh sách các tools AI xếp theo các mô hình ngôn ngữ.

      Lưu ý: Mỗi mô hình ngôn ngữ được huấn luyện theo tập data khác nhau nên kết quả sẽ cho ra khác nhau, tuỳ vào “khẩu vị” để cân nhắc lựa AI phù hợp nhất với bạn.